Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

 1. Kuo daugiau mokinių užimti neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo veikla;
 2. Tenkinti vaikų, jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką;
 3. Kurti ir įgyvendinti kryptingas užimtumo prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
 4. Užtikrinti lygias ugdymosi sąlygas skirtingus gebėjimus turintiems, įvairios socialinės patirties ir poreikių vaikams ir jaunimui.
 5. Suteikti galimybes vaikams ir jaunimui visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patirti pažinimo džiaugsmą, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, spręsti iškilusias problemas.
 6. Ugdyti personalno kompetencją, skatinti mokytis ir kelti kvalifikaciją.
 7. Didinti personalno motyvaciją, redaguoti ir tikslinti pareiginius nuostatus.

Uždaviniai

 • Sudaryti sąlygas ir galimybes mokiniams užsiimti kuo įvairesne neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo, aktyviai dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime;
 • Skatinti vaikų ir jaunimo pilietinės kultūros ugdymą;
 • Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti pačiam atrasti ir užimti savo vietą atsinaujinančioje visuomenėje ir moderniame pasaulyje, vertinti save;
 • Grįsti vaikų ir jaunimo pasitikėjimą savimi, sudarant galimybes naujos asmenybės saviraiškai;
 • Ugdyti remiantis neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo principais: savanoriškumu, savarankiškumu, savivalda, siekti ugdytinių sąmoningumo, aktyviai dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime;
 • Ugdyti pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, skatinti demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
 • Vykdyti specialių poreikių asmenų integraciją į visuomenę per neformaliojo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklą, aktyviai dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime;
 • Sudaryti sąlygas sveikam gyvenimo būdui, skatinti sveikos gyvensenos poreikį;
 • Vykdyti projektinę veiklą bei nusikalstamumo ir žalingų įpročių pirminę prevenciją;
 • Aktyvinti rajono mokinių tarybų darbą rajone;
 • Gerinti rajoninių renginių, sportinių varžybų kokybę.
 • Visapusiškai ugdyti vaikų ir jaunimo meninius gabumus.
 • Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį.
 • Puoselėti ir plėtoti Ignalinos krašto tradicijas.