Funkcijos

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

* Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Bendrąsias iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas;

* koordinuoja ir organizuoja vietinius, respublikinius, tarptautinius įvairaus pobūdžio renginius: olimpiadas, festivalius, varžybas, konkursus, akcijas, parodas, šventes;

* organizuoja ir vykdo vaikų socializacijos ir vasaros užimtumo programas ir kitą visuomenės pageidaujamą veiklą.

Dirbame pagal mokslo metams sudarytą ir patvirtintą ugdymo planą.

Studijos, būreliai, meniniai kolektyvai, klubai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimus intelektinius bei materialinius išteklius.

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas būreliuose, studijoje organizuojamas pagal su  sporto skyriaus vedėju ir metodininke suderintas programas. Dalyko programą sudaro šios dalys: programos apimtis ir dalyviai, tikslas, uždaviniai, veiklos būdai ir metodai, šaltiniai, kuriais remtasi sudarant programą, ilgalaikis planas.

Menas ir sportas atspindi pagrindines centro veiklos sritis.

Ugdome pagarbą ir toleranciją tautinėms kultūrinėms ir religinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdų įvairovę.

Plėtojame vaikų ir jaunimo meninę kūrybą, per neformalaus švietimo veiklą sudarydami sąlygas integracijai į visuomenę specialių poreikių vaikams. Teikiame informaciją ir metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams, būrelių vadovams, bendradarbiaujame su švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis.

Sudarome vaikams ir jaunimui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, vykdome žalingų įpročių prevenciją, įgyvendiname prevencijos, kryptingo užimtumo bei kitas programas.

Formuojame sveikos gyvensenos įgūdžius. Sudarome sutartis bei prisiimame įsipareigojimus pagal savo kompetenciją. Teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją, aktyviname savivaldos institucijų veiklą.